Short Hikes around Kathmandu

Sankhu-Nagarkot-Dhulikhel-Namobuddha-Panauti 3 days Sankhu-Nagarkot-Dhulikhel-Namobuddha-Panauti 3 days

3 Day(s)

USD 384

Activities: Hiking

Shivapuri Hike 3 days Shivapuri Hike 3 days

3 Day(s)

USD 476

Activities: Hiking

Dhulikhel to Panauti Trek via Namobuddha 3 days Dhulikhel to Panauti Trek via Namobuddha 3 days

3 Day(s)

USD 354

Activities: Hiking

Shivapuri-Nagarkot to Changunarayan Temple 4 days Shivapuri-Nagarkot to Changunarayan Temple 4 days

4 Day(s)

USD 582

Activities: Hiking

Nagarkot Hike 3 days Nagarkot Hike 3 days

3 Day(s)

USD 482

Activities: Hiking